Шляхи ефективного використання елементів комп’ютерних технологій на уроках початкової школи

663f7dcbвчитель початкових класів

Федорова Т.М.

Шляхи підвищення ефективності уроків по предметам в початковій школi

 

« Дошка і крейда – наші головні інструменти,

але хочеться більшого …»

ХХІ століття – століття високих комп’ютерних технологій. Сучасна дитина живе у світі електронної культури. Першокласник, вперше переступивши поріг школи, потрапляє в світ знань, де йому потрібно буде відкривати багато невідомого, шукати оригінальні, нестандартні рішення в різних видах діяльності.

Оновлення всіх сторін життя суспільства, необхідність виходу на передові рубежі науково-технічного прогресу, забезпечення високої ефективності і розвитку творчого потенціалу суспільства – усе це ставить перед загальноосвітньою школою зовсім нові завдання, як навчально-розвивального, так і виховного характеру. Необхідно, щоб навчання формувало новий тип мислення, новий стиль діяльності, орієнтований на більш ефективне розв’язання виробничих, соціальних, культурних та інших проблем.

На перший план в методиці навчальних предметів поступово встає інтенсифікація навчання – підвищення продуктивності праці вчителя та учнів за кожну одиницю часу. А для того, щоб напруженість праці залишалась на допустимому рівні та у той самий час була ефективною, необхідно обирати оптимальні варіанти навчання. І тут, звичайно, на допомогу може прийти комп’ютер.

Використання нових інформаційних технологій розширює межі освітнього процесу, підвищує його практичну спрямованість, сприяє підвищенню мотивації учнів в освітньому процесі, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей учнів, їхніх умінь самостійно здобувати нові знання та створює умови для їх успішної самореалізації в майбутньому.

Це вказує на те, що вчитель початкових класів повинен іти в ногу з часом і змінювати технології навчання, упроваджуючи інформаційні технології на уроках для урізноманітнення процесу навчання й зацікавлення сучасних школярів.

Слід відзначити, що є багато класифікацій програмних засобів (ПЗ).

Так, Б.С. Гершунський пропонує класифікацію за цільовим призначенням, а саме, він виділяє: управляючі; діагностуючі; демонстраційні; генеруючі; операційні; контролюючі; моделюючі типи програмних засобів.

До управляючих та діагностуючих належать такі, що орієнтовані на управління процесом навчання. Водночас деякі з них можуть бути використані в умовах як індивідуальної, так і групової роботи.

Демонстраційні ПЗ дають змогу отримувати зображення на екрані монітора, що робить можливим доповнювати навчальний матеріал демонстрацією ілюстрацій, таблиць, графіків, пов’язаних з темою того чи іншого уроку. Останнім часом набувають популярності відеопрезентації, що створюються за допомогою MS Power Point або аналогів цього засобу – Open Impress.

Генеруючі ПЗ дозволяють забезпечити кожного учня окремим завданням відповідно до його рівня знань і здібностей.

Операційні надають можливість самостійно ставити й розв’язувати задачі за допомогою комп’ютера, наприклад, вносити зміни в схеми чи коригувати певні конструкції.

До контролюючих засобів віднесені ті засоби, що здатні не лише проводити опитування, а й дають змогу визначати рівень успішності та сприяти індивідуальному підходу до кожного учня.

У навчальних експериментах використовують моделюючі комп’ютерні навчальні програми.

Аби урок був цікавішим та ефективнішим, учителі використовують різноманітні комп’ютерні програми. За їх допомогою можна вивчати новий матеріал, перевіряти знання учнів з певних тем. Усі ці програми допомагають урізноманітнювати форми й методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для розвитку творчих здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини.

Комп’ютер можна використовувати на всіх етапах процесу навчання: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю рівня навчальних досягнень.

Варіанти використання ІКТ у початкових класах на різних етапах уроку подано в таблиці 1.

Таблиця 1

Варіанти використання ІКТ на різних етапах уроку Тип уроку Варіанти використання ІКТ

на різних етапах уроку

Вивчення нового матеріалу Електронна презентація

Віртуальні екскурсії, подорожі

Закріплення й застосування знань,умінь і навичок Робота з тренажерами
Повторення й узагальнення знань і вмінь Відеофрагменти
Перевірка і контроль результатів навчання Кросворди, ребуси, відеозагадки

Проекти

Найпоширеніша форма навчання в початкових класах – фронтальна. У цьому випадку використання проектора та екрану дає можливість поєднувати на уроці роботу з програмою (або мультимедійною презентацією) та інші форми діяльності:

1) яскраво й наочно проілюструвати досліджуваний матеріал на великому екрані;

2) обговорити переглянутий матеріал з класом;

3) спільно вирішити запропоновані завдання або знайти відповіді в підручнику;

4) індивідуально виконати роботу в зошиті, альбомі;

5) виконати деякі завдання в групах або парах.

Розглянемо кілька прикладів використання ІКТ на уроках у початковій школі під час вивчення різних предметів.

Читання

перегляд відеозаписів; відеокросворди; аудіозаписи; ілюстрації.

На уроках читання учні із задоволенням знайомляться з іменами відомих письменників, розгадують відеокросворди, слухають аудіозаписи художніх творів.

Рідна мова

відеословничок;

мовнологічні завдання

Усі ми знаємо, що далеко не завжди учні з інтересом став-ляться до вивчення мови. Так ось елементи інформаційних тех-нологій на різних етапах уроку значно підвищують пізнаваль-ний інтерес дітей. Це можуть бути і відеословнички, і мовно-логічні завдання на екрані комп’ютера, і аудіоправила тощо.

Математика

дидактичні ігри «Сходинки до інформатики», «Арифметика з Пізнайком»;

робота з тренажерами.

На уроці математики комп’ютер більше використовується для індивідуальної перевірки знань. Ураховуючи, що загальний час роботи учня з комп’ютером не повинен перевищувати 10-15 хвилин, на кожному уроці можна замінити роботу за перевірочними картками роботою з тестовими завданнями за персональним комп’ютером.

Образотворче мистецтво

знайомство з художниками; подорож до художніх галерей.

На уроках образотворчого мистецтва школярі з великим інтересом дивляться презентації на теми: «Види і жанри образотворчого мистецтва», «Петриківський розпис», «Український костюм» та інші.

Але при використанні комп’ютера на уроці педагогу не слід забувати про санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з використанням ІКТ та тривалість застосування технічних засобів (таблиця 2). Таблиця 2

Тривалість перегляду відео на уроках Класи Діафільми Кінофільми Телепередачі
1 – 2 7 – 15 хв. 15 – 20 хв. 15 хв.
3 – 4 15 – 20 хв. 15 – 20 хв. 20 хв.

Якщо протягом тижня кількість уроків із застосуванням ТЗН не повинна перевищувати 4 уроки, то безперервна робота з екраном ПК не повинна тривати більше 15 хв. для учнів 2 – 4 класів, не більше 10 хв. для першокласників.

Отже, вдале і правильне поєднання інформаційних технологій і інших форм проведення уроків у початковій школі зробить їх цікавими та найбільш ефективними щодо засвоєння навчального матеріалу учнями, підвищення мотивації їх до навчання тощо. У процесі підготовки до проведення уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій слід:

детально проаналізувати зміст і мету уроку, зміст і логіку використання ІКТ;

визначити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти учні, необхідність використання програмних засобів;

відібрати і проаналізувати аудіовізуальні та інші дидактичні засоби, установити їх відповідність змістові та меті

уроку;

визначити методи і прийоми забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів, міцного засвоєння ними знань, набуття вмінь і навичок.

Узагальнивши результати наукових досліджень і досвід творчих педагогів, учителів-новаторів, можна виділити та використовувати наступні позитивні моменти використання ПК для інтенсифікації уроків у початковій школі, зокрема на читанні:

– підвищення цілеспрямованості навчання;

– посилення мотивації навчання;

– застосування активних методів і форм навчання;

– прискорення темпу навчальних дій;

– краще запам’ятовування, відтворення матеріалу тощо.

Переді мною, як вчителем, стоїть задача навчати дітей таким чином, щоб вони могли швидко і пластично реагувати на зміни умов, були здатні виявляти нові проблеми і завдання, знаходити шляхи їх вирішення. Досягти хорошого результату у виконанні цієї задачі можливо в умовах інноваційного підходу у навчанні, який забезпечує перехід на продуктивно – творчий рівень. Цього можна досягти за допомогою різноманітних технологій, включаючи інформаційно – комунікаційні.

(додаток « Використання ІКТ в початковій школі дозволяє… »

Використання ІКТ дозволяє зануритись в інший світ, побачити його своїми очима. За даними дослідів, в пам’яті людини залишається ¼ частина почутого матеріалу, 1/3 частина побаченого, ½ частина побаченого та почутого, ¾ частини матеріалу, якщо учень залучений в активні дії в процесі навчання. Комп’ютер дозволяє створити умови для поліпшення процесу навчання : вдосконалення змісту, методів і організаційних форм.

Для  реалізації використання інформаційно – комунікативних технологій на уроках ставляться такі задачі і цілі :  Задача  — підготовка дітей до оволодіння сучасними комп’ютерними технологіями і актуалізація отриманої з їх допомогою  інформації для подальшої самоосвіти.

Цілі :

 • Активізувати пізнавальну діяльність учнів початкових класів ;
 • Проводити уроки на високому естетичному рівні ( музика, анімація, аудіо записи, ресурси інтернета, електронні підручники);
 • Підвищити об’єм виконуваної роботи на уроці ;
 • Раціонально організовувати навчальний процес, підвищувати ефективність уроку.

При активному використанні ІКТ вже в початковій школі успішніше досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в галузі комунікації : вміння збирати факти, їх співставляти, організовувати, висловлювати  свої думки на папері і усно, логічно розмірковувати, слухати і розуміти усне і письмове мовлення, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення.

Використання ІКТ на різних уроках дозволяє перейти від пояснювально –ілюстративного методу навчання до діяльнісного, при якому дитина стає активним суб’єктом навчальної діяльності. Це сприяє свідомому засвоєнню знань учнями.

Застосування ІКТ здійснюється за наступними принципами :

 • Створення презентацій до уроку ;
 • Робота з ресурсами Інтернету ;
 • Використання готових навчальних програм;
 • Розробка і використання власних навчальних програм.

Презентацій — дуже сильний засіб наочності, розвитку пізнавального інтересу. Застосування мультимедійних презентацій дозволяє зробити уроки більш цікавими, включаючи в процес сприймання не тільки зір, але й слух, емоції, уяву, допомагає дітям глибше зануритися в матеріал, який вони вивчають, зробити процес навчання менш складним. Завдяки комп’ютеру діти на уроках отримують наочну інформацію у вигляді відео фрагментів, фільмів про природу, оточуючий світ і суспільне життя.

В багатьох випадках таке доповнення виявляється більш ефективним, дає можливість поєднувати різні засоби, які сприяють більш глибокому і свідомому засвоєнню навчального матеріалу, економлять час уроку, наповнюють його інформацією, розширюють кругозір, прививають пізнавальний інтерес до навчання. Аналіз таких занять показав, що пізнавальна мотивація зростає, полегшується оволодіння складним матеріалом. Крім того, фрагменти уроків, на яких використовуються презентації – принцип фасціації ( принцип чарівності). Завдяки презентаціям, діти, які зазвичай не відрізнялись високою активністю на уроках, починають активно висловлювати власну думку, розмірковувати.

Включення в урок нових засобів навчання, дозволяє вивести на новий рівень навчально-пізнавальний інтерес, урізноманітнити процес навчання. Підвищується активність учнів. Мотиви навчання набувають стійкості, з’являється інтерес до предмету.

(додаток «Геометричні фігури)

На уроках математики за допомогою комп’ютера можна вирішити проблему дефіциту динамічної наочності, коли діти, під керівництвом вчителя, на екрані монітору порівнюють методом накладання геометричні фігури, вивчають склад числа ( додаток « Склад числа»). Для кращої подачі умови задачі і способу її рішення можна використати схеми, таблиці, малюнки, показані на екрані комп’ютера(додаток «Схеми задачі»). Застосування на уроках комп’ютерних тестів, самостійних робіт, дозволяє за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння навчального матеріалу і вчасно його корегувати.

Для розвитку інтересу до уроків української мови учням пропонуються творчі завдання, які можуть бути виражені : в складанні кросворду, ребусу по темі. Але, спочатку, перед дітьми створюється проблемна ситуація.

Екран притягує увагу, якої ми, часом, не можемо досягти при фронтальній роботі з класом. На екрані можна швидко виконати перетворення деформованого тексту, перетворивши розрізнені речення у зв’язний текст. Використання презентацій дозволяє урізноманітнити види словникової роботи, наочно продемонструвати поділ на групи за різними ознаками.

Уроки читання будуть нецікавими та одноманітними, якщо не включати в їх зміст аудіо засоби. Навчивши дітей слухати, можна пропонувати записи зразкового читання невеликих за обсягом літературних творів. Це навчає виразному читання, вмінню відчути настрій, визначити характер героїв.

Читання віршів під, вдало підібрану, фонограму викликає в душах маленьких слухачів бурю емоцій, бажання самим спробувати викликати такі ж почуття і в інших. Підвищує творчий та інтелектуальний потенціал учнів – уроки – вікторини за казками розширюють і закріплюють отриманні знання.(додаток «До якої казки?»)

Особливо яскравими і результативними з позиції інформаційних технологій отримуються уроки Я і України, образотворчого мистецтва, трудового навчання ( де можна показати поетапні види роботи).

Основа уроку – це викладення нового матеріалу, ілюстроване малюнками, простими та анімованими схемами, відеофільмами. (додаток «Букви»)

Вплив комп’ютера на формування психіки молодшого школяра

Будь-яка система навчання припускає наявність як позитивних, так і негативних моментів. Однак, на тому, чого новостворена система не може розвинути і розвитку чого перешкоджає, акцентувати увагу не прийнято. Крім того, не обговорюється „біологічна ціна”, яку учень „сплачує” за придбання такого роду знань, тобто ті енергетичні і психологічні витрати, що супроводжують процес навчання.

Використання комп’ютера на уроках у початковій школі передбачає в основному орієнтування на ігрові форми роботи, на роботу з програмним забезпеченням ігрового й навчально-тренувального характеру, а також використання ПК як технічного засобу навчання.

Зрозуміло, що ігрова навчальна діяльність є дуже привабливою для молодших школярів. Але комп’ютерно орієнтовані ігрова і навчальна діяльність мають деяку специфіку, а також своєрідний вплив на формування психіки і стан центральної нервової системи молодших школярів.

Ставши частиною процесу навчання, інформатизація привносить свої вимоги до засобів отримання і обробки інформації. Зокрема, діалог з комп’ютером має на увазі значну формалізацію прямого і зворотнього зв’язків. Таким чином, стимулюються види діяльності, найбільш „зручні” для формалізації. Відомо, що розвиток засобів діяльності, характерних для лівої півкулі мозку, пригноблює „правопівкульні” засоби обробки інформації. Високий ступінь формалізації суперечить наочно-образному мисленню, характерному для молодших школярів.

Існує напрямок, пов’язаний з комп’ютерними технологіями навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Їх аналіз показує, що для вирішення відповідних дидактичних задач ними передбачається включення в навчальні програми ігор або навіть побудова самого навчання на основі гри. У таких випадках особливого значення набуває використання мультимедіа-технологій.

У процесі проектування та створення навчальних програм потрібно дотримуватись психологічних принципів взаємодії людини і комп’ютера:  достатність допомоги без надмірності; адекватність; умотивованість;

відсутність зайвої категоричності.

Для максимально позитивного впливу на формування дитячої психіки під час створення і використання комп’ютерних програм для дітей варто було б дотримуватись таких принципів: гуманістичність; функціональність; мотиваційна віднесеність; когнітивне наповнення; емоційна включеність; контрольованість; прозорість;відповідність дій і результату.

Застосування комп’ютерних навчальних систем повинно доповнювати, а не заперечувати інші форми навчання.

Вплив комп’ютера на фізичне здоров’я людини

Окрім впливу на психіку дитини робота з комп’ютером здійснюється із впливом на фізичний розвиток учнів, а саме на зоровий аналізатор та м’язово-скелетну систему. Так, Н.С.Полька, вивчаючи вплив персонального комп’ютера на функціональний стан організму молодших школярів, виявила поступове наростання негативних порушень залежно від якості ПК (що нижча якість, то більше порушень). При чому константові наступні порушення:

Зорова втома („болять очі”, „пісок в очах”, „зайчики” тощо);

Зниження обсягу акомодації;

Можливість виникнення деяких захворювань очей.

Усі фізичні дії людини пов’язані з динамічною та статичною працею. Діяльність користувачів комп’ютерів характеризується тривалою працею в сидячому положенні. У випадку недотримання необхідних умов, така праця може спричинити перенапруження різних ділянок м’язово-скелетної системи. А якщо це супроводжується ще й неправильним положенням, то може виникнути тиск на грудну клітку, який утруднює дихання, призводить до порушення кровообігу, застою крові у венах, кінцівках тощо.

Та усі ці вищезазначені проблеми зі здоров’ям можна з успіхом оминути, якщо вдало продумати режим праці і відпочинку з комп’ютерною технікою, забезпечити наявність фізкультхвилинок, фізкультпауз, вправ для очей та ін.

Використання комп’ютерів вчителем початкових класів

Комп’ютер дозволяє підсилити мотивацію учня. Не тільки новизна роботи з комп’ютером, що сама по собі сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й можливість регулювати подачу навчальних завдань за ступенем складності, заохочення правильних рішень позитивно позначається на мотивації.

Крім того, комп’ютер дозволяє повністю усунути одну з найважливіших причин негативного відношення до навчання – неуспіх, обумовлений нерозумінням, значними пробілами в знаннях. Працюючи із комп’ютером, учень одержує можливість вирішити поставлене завдання до кінця, спираючись на необхідну допомогу. Одним із джерел мотивації є цікавість. Можливості комп’ютера тут невичерпні. І дуже важливо тут, щоб ця цікавість не стала переважаючим фактором, щоб вона не закривала навчальні цілі.

Комп’ютер дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість керування навчальним процесом. Комп’ютер дозволяє перевірити всі відповіді, а в багатьох випадках він не тільки фіксує помилку, але досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути причину, що спричинює її появу. Учителеві не потрібно призивати учнів до порядку й уваги.

Розробка дидактичних засобів для уроків читання

Тема: Уявлення про літературну казку як жанр.

Казка І. Франка «Лисичка і журавель»

Мета:

дати дітям уявлення про літературні казки; навчати виразного інтонування та переказування творів;

вдосконалювати навички читання; розвивати зв’язне мовлення учнів;

виховувати інтерес до літературних казок.

Обладнання: малюнки до казки «Лисичка і журавель»; портрет І. Франка; маски для читання в особах, комп’ютер.

Хід уроку

І. Організація дітей.

II.Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель.

Розгляньте засіб, який є у нашому класі (показує на комп’ютер). Хто знає, як він називається? (Комп’ютер).

Сьогодні він нам стане в нагоді під час нашого уроку, на якому ми ознайомимось із казками, взнаємо, що таке казка, опрацюємо цікаву казку І. Франка «Лисичка і журавель».

III.Вивчення нового матеріалу.

 1. Демонстрування портретів І.Я. Франка (можна застосувати програму перегляду зображень і розглянути портрети на комп’ютері, якщо таких немає в класі).
 2. Розповідь про І.Я. Франка (застосовується презентація у POWERPOINT)
 3. Знайомство із казкою (прослуховування запису читання казки вчителем на комп’ютері).
 4. Словникова робота.
 5. Перевірка первинного сприймання казки
 6. Вибіркове читання
 7. Фізкультхвилинка.
 8. Мовчазне читання. Поділ казки на дві частини.
 9. Повторне читання казки.

10.Читання казки в особах з використанням масок.

 1. Стислий переказ казки за малюнками (використання комп’ютера або роздрукованих на принтері малюнків).
 2. Закріплення вивченого матеріалу

1.Робота над малюнком

 1. Робота над прислів’ям.

V.Підсумок уроку

Тема: «Безкінечні казочки» М. Підгірянки

Мета: опрацювати зміст казочок, розкрити красу поетичної форми; сприяти розвитку творчих здібностей у дітей;

виховувати увагу до слова.

Обладнання: ілюстрації до казки; картки із зображенням казкових героїв, таблиця з дидактичною грою «Знайди героїв казки», комп’ютер.

Хід уроку

І. Організація дітей. Мотивація навчального інтересу.

II.Перевірка домашнього завдання.

 1. Тестування (Використовується комп’ютер, де у Word учні відповідають на запитання. Тестування і показ правильних результатів зроблено з допомогою гіперпосилань).

1) Кому належать слова «Я несу вам молока»:

2) Хто до воріт прибіг щодуху:

3) Кому належать слова «До воріт коза підходить»:

 1. Читання напам’ять уривка з казки.

III.Підготовча робота до сприйняття нового матеріалу.

IV.Вивчення нового матеріалу.

 1. Розповідь про Марійку Підгірянку. (Використовується презентація у POWERPOINT).
 2. Словникова робота.
 3. Мовчазне читання казки. Бесіда за змістом.
 4. Повторне читання казки.
 5. Переказ казочок, які найбільше сподобалися дітям.
 6. Робота за малюнками до казочок. Озвучування казкових моментів за малюнками. (Використання програми перегляду зображень).
 7. Закріплення вивченого матеріалу
 8. Конкурс «Кращий читач»
 9. Гра «Знайди героїв казок» (Таблиця у комп’ютері).

ЛВЗАЙЧИКМ                    АКОТИКОВР                     ПРМУШКАФГ                   СТТОРОБЧИКЛО

БЄХЛОПЧИНАУ                               КРВЛИСИЦЯМС              ХБЖАБКАФК                    ЗВКОЗАМЛ                        СИВОВКФЛ

 1. Підсумок уроку.

Однак слід зазначити, що будь-які технічні засоби навчання відіграють у навчально-виховному процесі початкової школи важливу, але все ж таки допоміжну роль: вони розширюють дидактичні можливості уроку, але ні в якому разі не замінюють педагога. Учитель завжди залишатиметься центральною ланкою системи навчання.

Отже, для того, щоб використання інформаційних технологій на уроці було значимим, необхідно дотримуватись ряду вимог: правильно визначати дидактичне значення і місце комп’ютера на уроці; застосовувати продумані форми уроку; раціонально поєднувати різні форми й методи використання ІКТ; ураховувати вікові особливості та дотримуватись санітарних норм під час роботи з комп’ютером.