Педагогічна рада

Тема: «Стратегія сучасного уроку: яка вона? Сучасний урок у новій українській школі, шляхи підвищення його ефективності. Я – творча особистість»

Форма проведення:  захист інновацій

До хорошого уроку вчитель готується все життя…

В.Сухомлинський

Обирають  виконавців таких ролей (шляхом вибору аркушів типового кольору):

 • автор-новатор — носій передових ідей, спікер групи;
 • оптимісти — захисники ідеї, її пропагандисти; з’ясовують плюси цієї методики, наводять приклади ( аркуш зеленого кольору)
 • песимісти-консерватори і скептики — противники ідеї; з’ясовують  мінуси цієї ідеї та наводять приклади. (аркуш червоного кольору)
 • реалісти-аналітики, що здатні зважити всі «за» і «проти», зробити не­обхідні висновки (аркуш синього кольору).

Правила проведення:

(додаток)

Виступ

заступника директора з НВР

Федорова Т.М.

Багатогранний життєвий досвід — яскрава особистість! Тому особистість має постійно працювати над собою. А особливо, коли ця особистість Учитель. Адже «плекає педагог майбутність долі!» І тільки постійне вдосконалення власного педагогічного досвіду дає право учителю стати свідком «народження Людини».

Сьогодення вимагає від кожного вчителя відповідальності за свою роботу, відмови від шаблонних форм і методів роботи, уміння творчо будувати навчально-виховний процес. Головне – вчитель має бути творчою особистістю. Творчим може бути і молодий вчитель, і учитель з великим педагогічним стажем. Тобто постійно жити в творчості.

Говорять « вчитель – це не професія, це – поклик душі». А чи може вчитель розраховувати на дяку людства за свою самопожертву, за таку відданість своїй справі, так скажімо, на « пам’ятник» від вдячного населення? Що може стати для нас такою відзнакою, таким пам’ятником? ( обговорення цього питання) ( для нас це – наші діти, яких виплекали, вивчили) . Я пропоную вам трішки побути скульпторами і уявити собі макет пам’ятника вчителеві, яким би ви його хотіли бачити? А чи знаєте ви те, що у нас в Україні вже, дійсно є такий пам’ятник ( файл з презентації, його аналіз з погляду на Концепцію НУШ)).

Світ змінюється, змінюється й освіта, сучасні діти потребують нових методів та прийомів навчання. Відбувається якісна переорієнтація змісту та суті освіти від пасивного сприйняття інформації до активного залучення в освітній процес для формування практичних навичок. І ось що говорять про сучасні виклики до освіти тренери нової української школи

(відео НУШ)

Ми повинні виховувати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення. Учні, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися. А це, фактично, і є виконання Закону України «Про Освіту», де говориться: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями».

Саме так  визначаються першочергові завдання педагогічного колективу. Зрозуміло, що саме за умови достатньої сформованості різноманітних інтересів, знань, умінь, життєвого досвіду особистості, мотивів на успішність у шкільному віці учень долучається з інтересом до навчання, праці та моделює наслідки власної майбутньої життєтворчості.

Наша педагогічна рада присвячена уроку, і вибір цієї теми не є випадковим. Змінюються мета та зміст освіти, з’являються нові засоби та технології навчання, але урок залишається головною формою навчання. Ця форма багато років і сторіч визначала обличчя школи, була її «візитною карткою». Безумовно, і сучасна школа тримається на уроці, що визначає її соціальний і педагогічний статус, роль і місце у становленні, розвитку й педагогів, і школярів.

Тільки на уроці, як сотні років тому, зустрічаються головні учасники освітнього процесу: учитель та учень. Між ними завжди — незвіданий світ знань, протиріччя між пізнаним і ще не освоєним, між почуттям задоволення від успіху та нелегкою працею освоєння нового, пізнання навколишнього світу.

 

Вправа «Мозковий штурм»  Спробуємо за допомогою інтерактивної вправи «Мозковий штурм» з’ясувати, який зміст ви вкладаєте в слово стратегія, сучасний урок які асоціації у вас виникають.(обговорення)

Стратегія — це модель узагальнення дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів, тобто розробка стратегії  полягає в розробленні планів досягнення цілей, в якому передбачені всі можливості. Під час розробки стратегії  користуються певними показниками.

Перш ніж продовжити розмову про модернізацію уроку  в школі, варто задуматися:

Чи дійсно так не влаштовує сучасну школу традиційна педагогічна технологія і чи дійсно впровадження інноваційних технологій є необхідним і гарантує ефективний результат ?

Чи є Ви прихильником інноваційних технологій, чи твердо дотримуєтеся того, що використання традиційної методики є цілком виправданим?

Чи можливо реалізувати і виконати всі виклики і завдання в умовах спеціальної освіти?

Вправа «Коло ідей»  Пропоную зараз по колу висловити однією реплікою свої ідеї з цього приводу.

(обговорення)Висновок, узагальнення…….

Усе найголовніше та найважливіше для школяра відбувається на уроці, оскільки за роки свого навчання він відвідає майже 10 тисяч занять і не менш як 90 % робочого часу вчителя буде присвячено саме уроку: його плануванню, проведенню, модернізації, рефлексії над ним тощо. Школа починається з уроку. Час вносить корективи в структуру й типологію уроку, в методи і засоби навчання. Зрозуміло, що уроки в умовах компетентнісного  навчання, в умовах співробітництва (вчитель — учень) потребують величезної підготовчої праці, великих знань.

Що потрібно знати , на що орієнтуватися вчителеві спеціальної школи, щоб корекційна освіта була якісною?

На що слід спрямовувати свою педагогічну діяльність? (обговорення)

Підсумок( не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для корекції вад формування, розвитку та сприймання; на розвиток самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.)
Виходячи з нових реалій і потреб суспільства, особливістю сучасності стає те, що людина для самореалізації в суспільстві має набути вміння самостійно, усвідомлено робити вибір, активно діяти та природно сприймати зміни, вміти структурувати свій життєвий простір і вчитися протягом життя.

І що би не говорили про такі потрібні та правильні ідеї, як самоосвіта, дистанційне навчання, він — учитель — завжди буде головною діючою особою на будь-якому уроці. Тому що він — завжди старший, за ним знання, досвід розуміння й застосування цих знань.

Разом із тім ми всі розуміємо, що урок не може не мінятися. Це об’єктивний процес, на який впливає ціла низка факторів.

Тому ми підкреслюємо, що урок повинен бути сучасним у самому широкому розумінні цього слова.

Що значить для вас сучасний урок? (обговорення)

На мою думку, він і зовсім новий, і не втрачає зв’язку з минулим, одним словом, — актуальний урок.

Актуальний означає важливий, істотний для теперішнього часу. А ще — діючий, що має безпосереднє відношення до інтересів дитини, її батьків, суспільства, держави. Крім цього, якщо урок сучасний, то він обов’язково закладає підстави для майбутнього, готує дитину до життя в суспільстві, що постійно змінюється.

А яким же повинен бути урок в спеціальній школі? Які вимоги ставляться до нього? В чому полягає специфіка уроків для учнів з особливими потребами?

( обговорення)

Робота з презентацією «Вимоги до уроку в спеціальній школі)

Дитина значну частину часу у школі проводить на уроці, де реалізуються основні завдання модернізації.

На уроці в першу чергу формуються компетентності дитини, що представляють собою одну з головних ідей модернізації.

Саме урок є важливою формою індивідуального підходу до дитини, урахування її інтересів і здатностей, розвитку особистісних якостей, необхідних для життя в сучасному суспільстві.

У концепції говориться про те, що сучасний урок повинен бути пов’язаний не тільки із засвоєнням школярами певної суми знань, а й цілісним розвитком особистості, її пізнавальних і творчих здатностей. Як головний результат модернізації розглядається готовність і здатність молодих людей, які закінчують школу, нести особисту відповідальність як за власне благополуччя, так і за благополуччя суспільства.

Які варіанти пропонуються для рішення цієї проблеми, типової для всієї системи освіти, про що говорять численні публікації та дослідження? Мова йде про коректування змісту освіти, апробації ефективних для даного віку методик і технологій.

За останні роки словосполучення «ситуація успіху»  стало для педагогів звичним. Однак створити її не просто. Насамперед – треба розмежувати поняття «успіх» та «ситуація успіху».  ( розгляд картини Решетнікова « Знову двійка»)

Успіх – це вдала діяльність, досягнення визначних результатів, суспільне визначення особистості. У залежності від того, ким та як він підготовлений, чим мотивований, він може бути очікуваним та неочікуваним.

Ситуація успіху – це  створення умов, що забезпечують успіх як результат даної ситуації. Ситуація успіху – це  те, що може створити вчитель для досягнення успіху учнем.

З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямовано організоване поєднання умов, завдяки яким створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремої особистості, так і колективу взагалі. Це результат продуманої та підготовленої стратегії і тактики вчителя.

 Що може слугувати мотивом для учня з особливими потребами? Як для нього створити ситуацію успіху на уроці?

Що для вас є успіхом уроку?  Ми часто говоримо урок вдався… Що є показником вдалого уроку для кожного із вас? Які основні пріоритети ви ставите для себе йдучи на урок?

Можливо, це досягнення мети? Чи встигнути провести все заплановане? Чи використати на уроці весь багаж методів та прийомів, « калейдоскоп» дійства? ( опитування вчителів фізкультури, труд. навчання та ін)

 Що повинен знати, вміти, враховувати вчитель у своїй діяльності, на що особливо звертати увагу і на що орієнтуватися готуючись до кожного уроку та проводячи його, щоб кожен урок дійсно став актуальним та успішним?

Вчитель повинен бути креативним, мобільним? ( Як це? Чому це так важливо?))

Будь-який урок: розвивальний, індивідуально-орієнтований, і традиційний у тому числі, має великий потенціал для рішення нових завдань, що постають перед освітою. Наше завдання сьогодні полягає не в тому, щоби розставити оцінки й указати: цей урок добрий, цей поганий; цей сучасний, а цей застарілий.

Важливе інше — треба зрозуміти:

 • що відбувається із сучасним уроком;
 • наскільки він ефективний у рішенні нових завдань, що постають перед освітою;
 • що змінилося за останні роки в розумінні цілей уроку, його структури, змісту та методів навчання;
 • як змінюється позиція вчителя й інші питання.

Пропоную ці питання зробити основними в обговоренні проблеми сучасного уроку. І при цьому подивитись на урок крізь призму модернізації освіти.

ІІ практична частина  

Вправа «Рухавка» Переміщення за кольорами зірочок. Пояснення правил подальшої роботи

Доповідь Спільна І.С. Учитель початкових класів (1 клас)  Спільна І.С.  – вчитель-експериментатор, одна із перших в нашій школі ризикнула здійснювати свою освітню діяльність на основі концепції НУШ.

Як можливо реалізувати в умовах корекційної освіти виклики до сучасного уроку нової української школи?

Учитель початкових класів (2 клас) Золотаревська Т.О.

Як створити умови для розвитку, корекції та самореалізації учня з порушеннями інтелектуального розвитку легкого ступеня опираючись на традиційні підходи викладання та ще й так, щоб сформувати при цьому стійкі знання, уміння та навички?

Кисіль Т.О. , на даний час – вчитель початкових класів, попередні роки –вчитель української мови та літератури.

В організації навчально-виховного процесу в спеціальній школі потрібно завжди пам’ятати, що  можливості, закладені у кожній дитині природньо, мають бути розвинені та педагогічно скориговані. Школа, а саме вчитель, повинен закласти підґрунтя до розвитку дитини, корекції вад її розвитку, навчити жити; не лише дати знання, а й навчити як їх застосовувати та визначити сталий напрямок цього процесу. Яким чином це вдається реалізувати Вам?

Учитель зарубіжної літератури та англійської мови  молодий креативний вчитель, Єрмакова Г.М.

Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій навчання як умови самоствердження учителя і самореалізації учня дає змогу виховати конкурентноспроможну, соціально-адаптовану особистість. За висловом Конфуція: «Найпрекраснішим у світі є вигляд дитини, що впевнено йде по життєвій дорозі після того, як Ви показали їй шлях…». Яка Ваша стратегія досягнення цієї мети?? 

Учитель математики та інформатики Шешеня І.В., теж молодий вчитель, який лише починає свій тернистий шлях на освітянській ниві

Головним завданням кожного вчителя є спонукання учнів до самостійної практично-дослідницької діяльності, спритності, наполегливості у досягненні мети. Сухомлинський говорив :«Дайте дитині пережити щасливу хвилину – і успіх вам гарантовано? Яким шляхом Ви йдете до забезпечення щасливих хвилин дітей на уроці?

  Виступи вчителів та  активне почергове обговорення їх доповідей

(презентація « Педагогічні правила щодо формування основних груп компетентностей учнів в  умовах сучасного уроку у новій українській школі»

Ці корисні правила ­поради — тільки невеличка частинка, тільки вершина айсберга педагогічної мудрості, педагогічної майстерності, спільного педагогічного досвіду багатьох поколінь. Але згадати їх ще раз не буде зайвим. Пам’ятати їх, слідувати їм, керуватися ними буде дієвою умовою, яка здатна полегшити учителю досягнення провідної найважливішої мети — формування компетентностей та розвитку особистості.

Заключне слово  

Завершити засідання педради хочу притчею про Майстра, епіграфом до якої є такі слова: « Кожний, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами й може привести до успіху – справжній Майстер…»

Притча.

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка – хто краще за всіх грає. Кожний інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. Що  більше старався кожен з них, то не зрозумілішою й потворнішою виходила мелодія. Але з’явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: « Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожний прислухається до іншого, і ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, у якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки й величність контрабаса.

Інструменти грали, стежачи за помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів у єдине ціле.

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об’єднані однією метою й спрямовані єдиною волею в єдиному пориві…

Таким Майстрами, шановні вчителі, є Ви, а інструментами – Ваші учні. Ми з Вами , хочемо того чи ні, є вчителями нового століття і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю й задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь учні  і вчителі, досягло гармонії. Хороші вчителі створюють хороших учнів, і в майбутньому, я вірю, учні нашої школи стануть справжніми людьми.

Рішення  педагогічної ради

УХВАЛИЛИ:

      1.Адміністрації школи:

1.1Під час навчально-виховного процесу постійно сприяти створенню умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів та забезпечувати формування основних груп компетентостей учнів та якісних характеристик, притаманних конкурентоспроможній особистості.

1.2 Постійно сприяти самовираженню особистості кожного учня у різних видах діяльності та повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку.

1.3 Сприяти формуванню соціально активної особистості, яка в своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими і культурно-національними цінностями.

1.4. Заступнику директора школи з НВР:    прописати в плані роботи школи на наступний навчальний рік заходи з підвищення ефективності сучасного уроку в спеціальній школі, з огляду на його вимоги та специфіку, щодо  формування ключових життєвоважливих компетентностей учнів.

 1. Вчителям – предметникам:

2.1 . Педагогічному колективу з метою підвищення ефективності сучасного уроку в умовах спеціальної школи, враховуючи упровадження інноваційної системи навчання, забезпечити комфортні умови для освітньої діяльності, ефективної соціальної адаптації, корекції вад розвитку та формування ключових компетентностей школярів.

2.2. Повторно опрацювати вимоги державних програм щодо формування основих груп компетентностей учнів з навчальних дисциплін

2.3.Встановити взаємозалежність між вимогами програм щодо формування основних компетентностей школярів з навчальних дисциплін та шляхами формування основних життєвих компетентностей.

2.4. З метою корекції якостей особистості продовжити роботу над формуванням  в учнів компетентостей саморозвитку та самоосвіти.

2.5. Постійно, при плануванні та проведенні уроків враховувати специфіку освітнього процесу в умовах спеціальної школи.

2.6. Постійно, враховуючи специфіку освітнього процесу в умовах спеціальної школи, здійснювати формування основних компетенцій через діяльнісну сферу та практичне спрямування уроків.

2.7. Використовувати інтерактивні форми і методи навчання для розвитку учнів, отримання ними індивідуального досвіду пошукової практичної діяльності.

2.8. Організовувати навчання на основі співпраці, в атмосфері довіри та створення ситуації успіху.

2.9. Залучати учнів до практично-дослідницької діяльності, як компоненту саморозвитку та самоосвіти.

2.10. Постійно вести активну роз’яснювальну роботу щодо інформування громадськості про діяльність школи.

 1. Керівникам предметних кафедр, творчих груп:

3.1 На засіданнях методичних комісій постійно аналізувати вплив викладання конкретних предметів на формування ключових компетентостей та якісних характеристик конкурентоспроможної особистості.

3.2  Систематично працювати над підвищенням рівня викладання предметів, вдосконаленням професійної майстерності, впровадженням освітніх інновацій, сучасних

інформаційних технологій з метою розвитку в учнів ключових компетентостей та якісних характеристик конкурентоспроможної особистості в умовах спеціальної школи.

3.3. Провести засідання творчих груп з питання «У чому проявляє себе учень на уроці як осо­бистість?»

3.4. Розробити і провести відкриті уроки з викорис­танням форм і методів стимулювання особистісної позиції учнів у навчально-пізнавальній діяльності.

 1. Психологу школи:

4.1 Здійснювати психолого-педагогічну підтримку учнів у самопізнанні, самооцінці, самовизначенні та самореалізації

4.2. Розробити психологічну модель особистості з урахуванням особливостей  та можливостей учнів з особливими освітніми потребами; її прояву у різних вікових групах школярів.

4.3. Постійно проводити тренінгові заняття, семінари з проблеми моделювання конкурентоспроможної особистості школяра.

4.4. З метою підготовки вчителів до подальшої роз­робки ідей особистісно орієнтованого підходу провести психологічний семінар «Структура і механізми розвитку учня як особистості».