Аналіз уроку з математики в допоміжній школі

Вчитель повинен не лише ефективно підбирати матеріал і прово­дити урок, але й роботи його розгорнутий аналіз. Це дозволить педа­гогу більш детально розглянути його основні етапи, визначити позитивні і негативні сторони навчального процесу, врахувати їх під час підготовки і проведення наступних уроків. Наведемо приблизний план, за яким проводиться аналіз уроку з математики у допоміжній школі.

 1. Загальні відомості: прізвище вчителя, клас, дата проведення.
 2. Підготовка класу до заняття.
 3. Тема уроку.
 4. Мета уроку, її відповідність темі (навчальна, корекційно-розвивальна, виховна).
 5. Обладнання уроку, його відповідність меті.
 6. Тип та структура уроку, їхня відповідність цільовій установці.
 7. Реалізація основних дидактичних принципів: науковості, до­ступності, свідомості, індивідуального та диференційованого підходу тощо.
 8. Реалізація методів та прийомів навчання: різноманітність, корекційна спрямованість, відповідність віку дітей та змісту навчально­го матеріалу тощо.
 9. Виховний момент на уроці. Як він проводився?
 10. Врахування охоронно-педагогічного режиму: створення робо­чої обстановки, створення гігієнічних умов праці, використання різ­номанітних прийомів діяльності, доступність завдань, їхнє дозування тощо.
 11. Використання наочного матеріалу на уроці, його ефективність, доцільність, кількість.
 12. 3в’язок матеріалу уроку з життям, з практичною діяльністю уч­нів, з іншими навчальними дисциплінами. Використання програмо­ваних завдань.
 13. Які способи розбору арифметичних задач застосовувались, їх­ня ефективність. Використання геометричного матеріалу на уроці.
 14. Які труднощі виникали у школярів під час роботи над матеріалом?
 15. Поведінка і професіоналізм вчителя: його мовлення (ясність, лаконічність, точність, виразність, емоційність, доступність), загаль­ний характер поведінки на уроці, знання матеріалу, володіння мето­дами та прийомами роботи.
 16. Наявність домашнього завдання, проведення інструктажу на предмет його виконання. Облік та оцінювання знань: характер опиту­вання, врахування індивідуальних можливостей школярів, виставлен­ня оцінок, використання методичних прийомів.
 17. Загальна оцінка уроку: виконання плану, досягнення загально­освітньої та корекційно-виховної мети, його позитивні та негативні сторони, дисциплінованість учнів тощо.

 

Контрольні запитання

 1. Які основні дидактичні прийоми використовуються на уроках математики у допоміжній школі?
 2. Які типи уроків математики використовуються у допоміжній школі?
 3. Які основні вимоги ставляться до уроку математики?
 4. Охарактеризуйте структурні елементи уроку математики?